mgr Monika Duchoń-Jesiołowska

mgr Monika Duchoń-Jesiołowska


Radca prawny
email M.Duchon[malpa]adm.uz.zgora.pl
Telefon68 328 3024, +48 789 441 994Fax
 
adresPokój 13Rektorat, Budynek A-18
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
mgr Alicja Dudziak

mgr Alicja Dudziak


Samodzielny referent
email A.Dudziak[malpa]adm.uz.zgora.pl
Telefon68 328 2437, +48 789 441 599Fax
 
adresPokój 15Rektorat, Budynek A-18
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
mgr Patrycja Pastuszko-Bitka

mgr Patrycja Pastuszko-Bitka


Radca prawny
email P.Pastuszko-Bitka[malpa]adm.uz.zgora.pl
Telefon68 328 2428, +48 789 441 591Fax
 
adresPokój 3Rektorat, Budynek A-18
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
dr Przemysław Sztejna

dr Przemysław Sztejna


Radca prawny
email radca[malpa]sztejna.pl
Telefon68 328 2438, +48 693 294 060Fax
 
adresPokój 3Rektorat, Budynek A-18
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra

Zakres obowiązków


 1. W zakresie organizacji i zarządzania w Uniwersytecie:

  1. koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów struktury organizacyjnej Uniwersytetu, działalności podstawowej i organizacyjnej, Statutu Uniwersytetu, regulaminów jednostek działalności podstawowej i administracyjnej, instrukcji i wytycznych oraz dokonywania w nich zmian na podstawie odpowiednich uchwał organów kolegialnych Uniwersytetu,,
  2. bieżąca analiza struktur organizacyjnych w zakresie prawidłowości ich funkcjonowania oraz przygotowanie odpowiednich wniosków i zaleceń dotyczących usprawnienia pracy w jednostkach organizacyjnych i administracyjnych Uniwersytetu,
  3. opiniowanie i współudział przy opracowywaniu projektów wewnętrznej struktury organizacyjnej i zakresów działania poszczególnych jednostek organizacyjnych,
  4. opracowywanie projektów planów pracy Senatu oraz przygotowywanie materiałów na posiedzenia Senatu, kolegium i spotkań kierownictwa Uniwersytetu,
  5. obsługa administracyjno-organizacyjna posiedzeń Senatu i Kolegium Rektorskiego,
  6. sporządzanie protokołów z posiedzeń Senatu i raportów z Kolegium Rektorskiego, sporządzanie wyciągów z protokołów, uchwał Senatu i zarządzeń Rektora,
  7. opracowanie redakcyjne wewnętrznych aktów prawnych, przygotowanie ich do druku oraz rozpowszechnianie oraz ich publikacja na stronie internetowej Uniwersytetu,
  8. prowadzenie ewidencji wewnętrznych aktów prawnych oraz przeprowadzanie ich weryfikacji,
  9. organizowanie obiegu informacji w ramach systemu zarządzania,
  10. dbałość o aktualizację składu osobowego komisji senackich i rektorskich,
  11. opiniowanie treści pieczątek jednostek organizacyjnych działalności podstawowej i administracyjnej (wynikającej z zatwierdzonej struktury Uniwersytetu, uchwał Senatu lub zarządzeń rektora),
  12. obsługa organizacji wyborów organów uniwersytetu,
  13. opracowywanie informacji dla czasopisma Uniwersytetu Zielonogórskiego z zakresu organizacji, zarządzania i prawa.

 2. W zakresie prawnym:

  1. udzielanie organom kierowniczym Uniwersytetu opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
  2. udzielanie jednostkom organizacyjnym Uniwersytetu pomocy prawnej w sprawach dotyczących ich zakresu działania, a w szczególności informacji, opinii, porad prawnych i wyjaśnień związanych ze stosowaniem obowiązujących przepisów prawnych - na ich wniosek,
  3. udzielanie właściwym komórkom organizacyjnym Uniwersytetu wskazówek odnośnie sposobu zbierania i zabezpieczenia materiałów niezbędnych:,
   1. organom ścigania w razie popełnienia przestępstwa na szkodę Uniwersytetu
   2. do uzasadnienia roszczeń majątkowych
   3. ochrony innych interesów Uniwersytetu w postępowaniu sądowym i administracyjnym
  4. udzielanie informacji o przepisach prawnych organizacjom społecznym, zawodowym i młodzieżowym działającym w Uniwersytecie, na ich wniosek,
  5. informowanie Rektora, władz Uniwersytetu, jednostek organizacyjnych o:
   1. istotnych dla działalności Uniwersytetu nowo wydanych przepisach prawnych,
   2. występujących nieprawidłowościach i faktach naruszania prawa na podstawie prowadzonych spraw oraz o skutkach tych uchybień,
  6. opiniowanie lub przygotowywanie projektów umów,
  7. opiniowanie pod względem prawnym:
   1. projektów wewnętrznych zarządzeń, regulaminów, instrukcji i innych aktów wydawanych w Uniwersytecie,
   2. zawieranych umów długoterminowych bądź nietypowych albo dotyczących zobowiązań znacznej wartości,
   3. rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia,
   4. indywidualnych spraw dotyczących pracownika, a skomplikowanych pod względem prawnym,
   5. spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi,
   6. spraw, w których zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa na szkodę Uniwersytetu,
   7. zawiązania i rozwiązania umowy z kontrahentami zagranicznymi,
   8. innych spraw wymagających opinii prawnej,
  8. uczestniczenie prowadzonych przez Uniwersytet rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego,
  9. występowanie w charakterze pełnomocnika Uniwersytetu w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,
  10. występowanie na drogę postępowania sądowego i administracyjnego w sprawach wymagających takiego postępowania w oparciu o materiały i dokumenty przedstawione przez właściwe komórki organizacyjne.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 Uniwersytet Zielonogórski  |  Wykonanie : Tomasz Hołderny