Stroną zajmuje się Anna Urbańska
mgr Jacek Zielonko

mgr Jacek Zielonko


Specjalista
email J.Zielonko[malpa]adm.uz.zgora.pl
Telefon68 328 3025, 0 603 161 659Fax
 
adresPokój 28cKampus B, Budynek C-11
al. Wojska Polskiego 65, 65-762 Zielona Góra

Zakres obowiązkówW zakresie spraw obronnych:
 1. Planowanie działalności Uniwersytetu w zakresie realizacji zadań obronnych w czasie pokoju oraz wyższych stanach gotowości.
 2. Opracowywanie wniosków Rektora w sprawie reklamowania pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz przesyłanie ich do rozpatrzenia przez właściwego terytorialnie wojskowego komendanta uzupełnień.
 3. Opracowywanie projektów planów działań i instrukcji Uniwersytetu w zakresie realizacji zadań w wyższych stanach gotowości obronnych Państwa oraz przedstawianie ich Rektorowi do zatwierdzenia, współpraca w tym zakresie z kierownikami jednostek organizacyjnych Uczelni, z właściwymi organami wojskowymi i Biurem Ministra MEiN.
 4. Analiza realizacji zaplanowanych zadań obronnych, przedstawianie wniosków Rektorowi.
 5. Opracowywanie i przedstawienie Rektorowi do zatwierdzenia planów szkolenia obronnego w danym roku kalendarzowym.
W zakresie obrony cywilnej:
 1. Przygotowanie projektów Planów działania Uniwersytetu w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej w czasie pokoju oraz w wyższych gotowościach OC i przedstawianie ich do zatwierdzenia przez Rektora.
 2. Opracowywanie i przedstawianie Rektorowi do zatwierdzenia zadania wynikające z zarządzeń Prezydenta Miasta Zielona Góra - Szefa Obrony Cywilnej m. Zielona Góra.
 3. Stała współpraca z Departamentem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zielona Góra.
 4. Formowanie i przygotowanie do działania formacji obrony cywilnej w Uniwersytecie we współpracy z działem Osobowym i komórkami organizacyjnymi Uczelni.
 5. Przygotowanie do działania w wyższych gotowościach OC wewnętrznego systemu alarmowania Uniwersytetu we współpracy z BZNiOU.
 6. Współpraca z BZNiOU w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w obiektach uczelni.
 7. Przygotowanie projektów planów ochrony zabytków oraz ich uaktualnianie we współpracy z Dyrekcją Biblioteki UZ.
 8. Współpraca z organami Policji w zakresie zagrożenia terrorystycznego, opracowywanie projektów zarządzeń Rektora w tym zakresie.
 9. Sprawdzenie stanu przechowywania i używania w Uniwersytecie związków chemicznych mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia we współpracy z sekcją BHP oraz przedstawianie stosownych wniosków i propozycji w tym zakresie dla Rektora.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 Uniwersytet Zielonogórski  |  Wykonanie : Tomasz Hołderny